PORTFOLIO

Протокол о начину вођења портфолија ученика и професионалног развоја наставника

 • У складу са Правилником о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника  и Правилником о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја у обавези смо да пратимо свој професионални развој и развој ученика.
 • Фасцикле које су неопходне за портфолио ученика и наставника ћете преузети од руководиоца
 • Током школске године наставник је у обавези да континуирано прилаже неопходне садржаје портфолија.
 • На захтев директора, стручног сарадника, просветног саветника и саветника – спољног сарадника даје се на увид портфолио ученика и портфолио професионалног развоја наставника.
 • Портфолиом ученика координира одељенски старешина

Портфолио професионалног развоја наставника:

 1. Професионална биографија (ЦВ, резиме)
 2. Тест за испитивање компетенција
 3. Лични план професионалног развоја (предаје се у јуну руководиоцу)
 4. Примери из праксе
 5. Примери примене наученог током стручног усавршавања
 6. Анализа успешности примене стечених знања и вештина
 7. Извештај о стручном усавршавању и напредовању(предаје се у јуну руководиоцу)
 8. Оригинална уверења о семинару
 9. Дневник ментора (евиденција о раду приправника) *
 10. Дневник приправника *

Досије радника налази се и даље остаје у архиви школе:

 1. Диплома
 2. Радна биографија
 3. Копија уверења о семинару

Портфолио ученика треба да садржи:

 1. Резултати процене наставника индивидуалне наставе за додатном подршком
 2. ИОП и евалуација ИОП-а
 3. Педагошки лист (Правилник о оцењивању ученика у основном образовању) – попуњава се у периоду када се ради евалуација ИОП-а, а одређене делове по потреби у зависности од ситуације (нпр. васпитно дисциплинске мере…)
 4. Листа праћења понашања
 5. Писмене провере знања(контролне вежбе, писмене вежбе…)  потписане од стране родитеља
 6. Цртежи, записи, листићи са ЧОС-а разних тема…
 7. Документација о професионалној оријентацији (доказ са разлишитих часова које се тичу професионалне оријентације, пробни тестови…)
 8. Копије диплома са такмичења
 9. Праћење напредка са допунске наставе

Све што сматрате значајним као доказ за напредак развоја ученика

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s